ÅGESTA OK
BALANSRÄKNING 2001-12-31 2000-12-31
TILLGÅNGAR
Kassa 500 0
Postgiro 22 716 0
Bankkonto Not 1 14 659 0
Medlemskonton Not 2 2 270 0
Bingolotto Not 3 900
Upplupna inkomster Not 4 3 434 0
   
SUMMA TILLGÅNGAR 44 479 0
EGET KAPITAL
Årets resultat 17 107 0
SKULDER
Medlemskonton 14 792 0
Bingolotto 12 380 0
Upplupna kostnader Not 5 200 0
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 44 479 0
Not 1 Bankkonto
Roslagskonto 9552
Föreningskonto 5108
Not 2 Medlemskonton
O-ringen 2002
Not 3 Bingolotto
osålda färgfemmanlotter 500
faktura bingolotto kund 400
Not 4 Upplupna inkomster
Bingolotto provision v49-50 1250
Bingolotto provision, julkalender 184
Bingolotto provision v51 2000
Not 5 Upplupna kostnader
paneldebatt Bosön 200