Föredragningslista för Ågesta OK`s årsmöte 20010125.

 

 

 

 

1.            Årsmötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.

2.            Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.            Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.            Fråga om mötet utlyst på rätt sätt.

5.            Fastställande av föredragningslista

6.            Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

7.            Revisorns berättelse för verksamhetsåret 27 sept till 31 dec 2000.

8.            Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

9.            Fastställande av medlemsavgifter.

10.        Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

11.        Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.        Val av

13.        a) klubbens ordförande för en tid av ett år,

     b) två övriga ledamöter för en tid av ett år,

     c) två övriga ledamöter för en tid av två år,

     d) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning

        för en tid av två år

     e) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta

        val får inte styrelsens ledamöter delta.

     f) tre ledamöter i valberedning för en tid av ett år, av vilka en

        utses till ordförande,

     g) beslut om val av ombud till StOF,

14.        Övrig fråga.

15.        Avslutning.