Kallelse till årsmöte 2002

Kallelse till Ågesta OK’s ordinarie årsmöte den 28 februari 2002 klockan 19.00 hemma hos Leif Johansson, Sköndalsvägen 90 2 trappor, telefon 08-604 8561.

 

 

 

 

Förslag till dagordning:

 

1.                   Fastställande av röstlängd för årsmötet.

2.                  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.                  Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.                  Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.

5.                  Fastställande av föredragningslista.

6.                  a)         Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b)        Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det för det senaste räkenskapsåret.

7.                  Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.                  Fastställande av medlemsavgifter.

10.              Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

11.               Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.              Val av

a)                 klubbens ordförande för en tid av ett år;
Nuvarande: Rune Tjörnfors.

b)                 en ledamot för en tid av två år;
Nuvarande: Key Lindell. Ledamöter med ett år kvar av mandatperioden: Petra Lindell och Leif Johansson.

c)                 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
Nuvarande: Thomas Lindell och Örjan Kampegård.

d)                 en revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
Nuvarande: Johan Asplund.

e)                 beslut om val av ombud till StOF.
Nuvarande: Rune Tjörnfors.

13.              Övriga frågor

 

 

Årsmöteshandlingarna kommer att vara tillgängliga på Ågesta OK’s medlemssida (lösenord: agesta1228) från och med den 20 februari 2002. Årsmöteshandlingarna kan också skickas ut per post om meddelande sänds till Key Lindell, e-post: key.lindell@telia.com eller tel: 08-771 47 26.