Protokoll fört vid bildandet av Ågesta Orienterings-

                                                                                  klubb onsdagen den 27 september 2000 på restau-

                                                                                  rang Sam&Co i Farsta centrum.

 

Närvarande: Key Lindell, Leif Johansson, Petra Lindell, Örjan Kampegård, Rune Tjörnfors, Thomas

Lindell. (6)

 

 

§1.      Mötets öppnande och godkännande av kallelse.  Mötet öppnades av Rune Tjörnfors som

           hälsade de närvarande välkomna denna vackra septemberkväll.

           Rune redogjorde för bakgrunden till bildande av egen förening. Ett informellt möte hölls en

           kväll vid Tisarstrand under O-ringenveckan i Hallsberg, där för och nackdelar diskuterades

           samt våra förutsättningar och tankar kring bildandet av egen förening.

 

§2.      Val av mötesordförande. Till ordförande för mötet valdes Rune Tjörnfors

 

§3.      Val av sekreterare för mötet. Att för mötet utgöra sekreterare valdes Key Lindell

 

§4.      Fastställande av föredragningslista för mötet. Den föreslagna föredragningslistan godkändes.

 

§5.      Fråga om bildandet av föreningen. Efter diskussioner beslutades enhälligt att bilda föreningen.

          

§6.      Fastställande av namn på föreningen. Till namn på föreningen fanns två förslag, dels Ågesta

           Orienteringsklubb, dels Ågesta Orienteringslöpare. Efter diskussion beslutades att fastställa

           namnet till Ågesta Orienteringsklubb (Ågesta OK).

 

§7.      Fastställande av stadgar för föreningen. Förslag till stadgar har tagits fram av Rune, Key och

           Leif. En genomgång av dessa gjordes med rubriker då stadgarna var utdelade och genomlästa

           före mötesdagen. Därefter beslutades att anta dessa stadgar som klubbens första stadgar.

 

§8.      Val av interimsstyrelse. Till ordförande att leda klubben fram till ordinarie årsmöte valdes

           Rune Tjörnfors, till övriga ledamöter valdes Petra Lindell och Key Lindell.

 

§9.      Val av revisorer. Till revisor valdes Johan Asplund, Sigtuna Revisionsbyrå/Sigtuna OK.

          

§10.     Övriga frågor. Som information redogjorde Key och Rune hur de har tänkt verksamheten

             den första tiden med bl.a.medlemspotten.

             Kort förklaring om den formella ordningen, postgiro, SOFT.

            

§11.     Avslutning. Mötet för Ågesta Orienteringsklubbs bildande förklarades för avslutat.

 

 

Vid protokollet                                                Justeras

 

 

 

 

/ Key Lindell /                                           / Rune Tjörnfors /