Protokoll fört vid Ågesta OK´s konstituerande styrelsemöte i Skogås tisdagen den 3 oktober 2000.

 

 

 

 

Närvarande: Rune Tjörnfors, Petra Lindell, Key Lindell. (3)

 

 

 

§12.    Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Rune Tjörnfors som hälsade styrelsen välkommen.

 

§13.    Styrelsens konstituerande. Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande:
Ordförande: Rune Tjörnfors (vald vid bildandet)
Sekreterare: Key Lindell
Kassör: Petra Lindell

 

§14.    Firmateckning. Till firmateckning för Ågesta OK är enligt fastställda stadgar ordförande och kassören var för sig. Vilket innebär att ordförande Rune Tjörnfors och kassören Petra Lindell tecknar föreningens firma var för sig.

 

§15.    Klubbens postadress. Som adress för inkommande post beslutades att den ska vara samma som ordförandes. Postgiroadressen beslutades vara kassörens.

 

§16.    Postgiro. Beslutades att uppdra till kassören Petra Lindell att ansöka om öppnandet av postgirokonto.

 

§17.    Mötets avslutning. Mötet avslutades med tack för visat intresse.

 

 

 

 

Vid protokollet                                                     Justeras

 

 

 

 

/ Key Lindell /                                                      / Rune Tjörnfors /