Protokoll nr 1 (2002) fört vid Ågesta OK´s styrelsemöte i Sköndal torsdagen den 17 januari 2002.

 

 

 

 

 

 

 

Närvarande: Rune Tjörnfors, Petra Lindell, Key Lindell, Leif Johansson, Thomas Lindell. (5).

 

 

§1.   Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Rune Tjörnfors som hälsade styrelsen välkommen.

 

§2.   Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.

 

§3.   Föregående protokoll. Föregående styrelsemötesprotokoll nr 9, godkändes.

 

§4.   Rapporter och Skrivelser.

·            Redovisningen från bingolotto visade att vi sålt 3500 enkellotter under 2001.

·            Instruktionen till tälten kopieras och plastas in.

·            Reklam från E-sport Ab Borås.

·            Villkor för att få aktivitetsstöd från Idrottsförbundet är klubben har minst 20 st medlemmar under 20 år bosatta i Stockholm.

·            Inbjudan (från StOF) till klubbledarkonferens lördagen 16 februari.

 

§5.   Ekonomi 2001. Kassörens visade bokslutet för 2001. Resultat och balansräkningen godkändes av styrelsen. Bokslutet slutförs för att granskas av revisorn.

 

§6.   EasyOn.net. EasyOn.net är sålt till ett norskt företag som ej är intresserade av orienteringssporten. Företaget kommer bara att hantera löpartävlingar. Alltså inga anmälningar genom EasyOn.net längre.

 

§7.   Klubben online. Anmälningar till tävlingar sker numera genom ”klubben online”. Var och en anmäler/godkänner sig själv till tävlingar.

 

§8.   Nya medlemmar. Inga nya medlemsansökningar.

 

§9.   Ostjakten. Ostjakten 18 december avlöpte bra, men med bara 4 st deltagare.

 

§10  Reflexslingorna. Vi tar upp dem vid nästa styrelsemöte och bestämmer färgmarkeringarna på de olika slingorna.

 

§11. Planering av nästa års verksamhet. Vi fortsätter som föregående år med träning i Ågesta. Deltar i O-ringen. Klubbresa till Närkekvartetten (4 dagar). Deltar i Eskilstunaveckan (3 dagar), ett antal lokala tävlingar och höstens Ostjakten. Ostjakten bör förläggas något tidigare på hösten.

 

§12. Budgetplanering 2002. Medlemsavgiften bibehålles 100 kronor. Vid fortsatt god bingolottoförsäljning arrangeras en klubbresa, klubbmiddag eller annan social aktivitet. Ett budgetförslag utarbetades, se nedan.

 

Inkomster

Kronor

Utgifter

Kronor

Medlemsavgifter

1.000

Medlemsavgift SOFT

500

Bingolottoförsäljning

4.050

Medlemsavgift StOF

1.240

 

 

Postgiroavgift

310

 

 

Klubbkläder, subvention

1.000

 

 

Träningar

1.000

 

 

Arrangemang

1.000

Summa

5.050

Summa

5.050

 

 

§13. Årsmöte, utskick mm. Kallelse inklusive dagordningen skall sändas ut senast 1 månad före årsmötet, dvs medlemmarna tillhanda senast 28 januari. Kallelse sändes med brev till Sören och Örjan, övriga meddelas via e-post.

medlemssidan publiceras:

·            Kallelsen

·            Verksamhetsberättelsen

·            Resultat och balansräkningen

·            Valberedningens förslag på ledamöter 2002

·            Verksamhetsplan för 2002

·            Budget 2002

 

§14. Övriga frågor.

·            Medlemskonto publiceras ej på hemsidan.

·            Medlemsanmälan med klubbinformation på baksidan diskuterades. Beslutades  att medlemsanmälan skall innehålla en ruta med möjlighet att godkänna att uppgifterna får publiceras på hemsidan med lösenord. Leif tar hand om medlemsanmälningarna.

·            Medlemslistan förbättras och förbereds för utskrift.

·            Aktiv-avgifter till StOF. Klubbens aktiva anmäles via klubben on-line. Vilka är tävlingsaktiva ?

·            Verksamhetsrapport och statistik kontrolleras av Key om och när de skall sändas in.

 

§15. Nästa styrelsemöte. Nästa styrelsemöte bestäms efter årsmötet torsdag 28 februari 2002, klockan 19.00 hos Leif.

 

§16. Mötets avslutning. Mötet avslutades med tack för visat intresse.

 

 

Vid protokollet                                                 Justeras

 

 

 

 

/ Key Lindell /                                                   / Rune Tjörnfors /