Protokoll nr 2 (2002) fört vid Ågesta OK´s årsmöte i Sköndal torsdagen den 28 februari 2002.

 

 

 

 

 

 

Närvarande: Rune Tjörnfors, Petra Lindell, Key Lindell, Solweig Tjörnfors, Thomas Lindell, Leif Johansson. (6)

 

 

 

§17. Årsmötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Rune Tjörnfors som hälsade de närvarande välkomna. Beslutades att närvarolistan får utgöra röstlängd för mötet.

 

§18. Val av mötesordförande och sekreterare för årsmötet. Till mötesordförande valdes Rune Tjörnfors och till sekreterare Key Lindell.

 

§19. Val av protokolljusterare och rösträknare. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Petra Lindell och Thomas Lindell.

 

§20. Mötets utlysande. Årsmötet fann årsmötet utlyst på föreskrivet sätt.

 

§21. Fastställande av föredragningslista. Mötet beslutade att följa den föreslagna föredragningslistan.

 

§22. Styrelsens verksamhetsberättelse. Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom och godkändes.

 

§23. Revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

§24. Ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§25. Medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 100 kronor/år.

 

§26. Verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplan och budget för 2002 lästes upp och diskuterades, båda godkändes av årsmötet.

 

§27  Förslag och motioner. Inga inkomna förslag och motioner.

 

§28. Val: a) Till klubbens ordförande för en tid av ett år valdes Rune.
        b) Till ledamot för en tid av två år valdes Key.
        c) Till suppleanter för en tid av ett år valdes Thomas och Örjan, i nämnd

               ordning.
        d) Till revisor valdes Johan Asplund.
        e) Till ombud i StOF utsågs Rune.

 

§29. Övriga frågor:

 

1.              Förslag på att klubben ordnar något mindre arrangemang.

2.             Förslag på att gå ihop med någon annan klubb för att kunna springa 25-manna.

3.             När skall nya kläder köpas in? (Som tidigare betalar klubben mellanskillnaden mellan aktuellt pris och 20-priset).

 

Ovanstående förslag överlämnades till nya styrelsen för behandling.

 

§30. Mötets avslutning. Årsmötet avslutades med tack för visat intresse.

 

 

 

 

Vid protokollet:                              Justeras:

 

 

 

 

/ Key Lindell /                                / Petra Lindell /                        / Thomas Lindell /