Protokoll nr 2 (2002) fört vid Ågesta OK´s styrelsemöte i Sköndal tisdagen den 14 februari 2002.

 

 

 

 

Närvarande: Rune Tjörnfors, Petra Lindell, Key Lindell, Leif Johansson. (4)

 

 

 

§6.   Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Rune Tjörnfors som hälsade styrelsen välkommen.

 

§7.   Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.

 

§8.   Föregående protokoll. Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

 

§9.   Rapporter och Skrivelser. Svar på brev till idrottsförvaltningen; Ladan och alla hus ingår i Frälsningsarméns köp av Ågesta friluftsgård. Meddelanden från Stof, Stof’s årsmötesprotokoll mm. Reklam. RM i banläggning, O-ringen.

 

§10. Ekonomi. Ekonomin mycket god.

 

§11. Ungdomsverksamhet, ”Skattjakt”. Rune har startat ungdomsverksamhet i lieten omfattning.

 

§12. ”Vår Hemsida”. Ta bort formuläret. Gamla blanketten skall ersättas av den nya. Träningssäsongen för våren avslutas tisdagen 11/6 i V24 och höstens börjar tisdagen 3/9 i V36. Medlemsförteckningen fungerar inte bra för alla webläsare, texter på varandra.

 

§13. Nya medlemmar. En ny medlem, Natalie Joelsdottir –93. Medlemsansökan beviljades.

§14. Fasta Tävlingskontroller. Utplaceras ca 25 stycken varav ca 12 st redan är utplacerade.

 

§15. Reflexslingorna. Vi sätter oss ned och färgbestämmer slingor och märker ut innan det blir för mörkt till hösten.

 

§16. Svar till Stof-nytt. Inget svar insändes, förklaringar har givits muntligen.

 

§17. Banläggarutbildning. 27/5 och 3/6, klubben betalar för de/den som önskar deltaga.

 

§18. Natt KM 2002. Klubben anmäler intresse till detta gemensamma KM. Vårt förslag på datum och banlängder är: tisdag i vecka 41 och 2,5 km. Kostnad för deltagande betalas av klubben.

 

§19. Stof’s ordförande träff. Stof inbjuder till ordförandeträff 17/6. Agenda, tävlingsplanering, Mark och Vilt, Övriga frågor. Inget deltagande från klubbens sida.

 

§20. Bingolotto. Eventuellt överblivna lotter betalas av klubben för lördagen 18/5 då vi inte får lämna tillbaka de vi inte kan sälja pga blandade nummer. Säsongsavslutning 8/6.

 

§21. Övriga frågor. Protokoll från Stof, Tältinstruktionen kopierad, Vi beställer ett kort på Martin Olsson. Kort referat från klubbresan till Närke och deras ”Närkekvartetten”.

 

§22. Mötets avslutning. Mötet avslutades med tack för visat intresse.

 

 

 

 

Vid protokollet                                                 Justeras

 

 

 

 

/ Key Lindell /                                                   / Rune Tjörnfors /