Protokoll fört vid Ågesta OK´s årsmöte i Sköndal torsdagen den 25 januari 2001.

 

 

 

 

Närvarande: Rune Tjörnfors, Petra Lindell, Key Lindell, Örjan Kampegård, Thomas Lindell, Leif Johansson. (6)

 

 

 

§24.    Årsmötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Rune Tjörnfors som hälsade de närvarande välkomna. Beslutades att närvarolistan får utgöra röstlängd för mötet.

 

§25.    Val av mötesordförande och sekreterare för årsmötet. Till mötesordförande valdes Rune Tjörnfors och till sekreterare Key Lindell.

 

§26.    Val av protokolljusterare och rösträknare. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Thomas Lindell och Petra Lindell.

 

§27.    Mötets utlysande. Årsmötet fann årsmötet utlyst på föreskrivet sätt.

 

§28.    Fastställande av föredragningslista. Mötet beslutade att följa den föreslagna föredragningslistan.

 

§29.    Styrelsens verksamhetsberättelse. Verksamheten för det gångna året har varit:

·                 Ansökt och erhållit medlemskap i Riksidrottsförbundet, SOFT och StOF.

·                 Ansökt och erhållit organisationsnummer från skattemyndigheten.

·                 Öppnat postgirokonto.

·                 Hållit två protokollförda möten.

·                 Beslutat att sälja bingolotter.

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

 

§30.    Revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

§31.    Ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§32.    Medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställdes till den av styrelsen föreslagna 100 kronor/år.

 

§33.    Verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplan och budget för 2001 lästes upp och diskuterades, båda godkändes av årsmötet.

 

§34.    Bingolotter. Försäljning av lotter enligt styrelsens förslag godkändes. Påpekades att ingen tvångsförsäljning av bingolotter får förekomma.


 

§35.    Val: a) Till klubbens ordförande för en tid av ett år valdes Rune.
        b) Till ledamot för en tid av ett år valdes Key.
        c) Till ledamöter för en tid av två år valdes Petra och Leif.
        d) Till suppleanter för en tid av ett år valdes Thomas och Örjan, i nämnd ordning.
        e) Till revisor valdes Johan Asplund.
        f) Till ombud i StOF utsågs Rune.

 

§36.    Övriga frågor:

 

1.             Fråga om medlemsavgiftsändring, medlemsavgiften förändras då behov föreligger, dock alltid på ett årsmöte.

2.             Antalet styrelsemedlemmar, ordföranden och fyra ledamöter går inte att uppfylla idag. Vi arbetar med ordföranden + tre ledamöter + en vakant plats.

3.             Hur skall anmälan ske? I möjligaste mån anmäler var och en själv, annars via klubbanmälaren.

4.             Hur betalas tävlingarna? Via ett eget konto i klubben som pengar tas ifrån.

5.             Vad skall eventuellt överskott i klubben användas till? För tidigt att säga nu, det får framtiden utvisa.

6.             Hur skall vår hemsida/websida användas/se ut? Några förslag kom upp, websidan som klotterplank, införande av medlemsinformation på lösenordsskyddad sida, anmälan via e-post till klubbanmälaren, information om anmälan till tävling läggs ut på medlemssidan. O-ringen anmäles via klubben.

7.             Klubbkläder och klubblogo? Förslag tas fram på kläder och klubblogo. Förslag att köpa från Orienteringsspeciallisten (Avantex), undersökes kostnader, villkor och leveranstider.

 

§37.    Mötets avslutning. Årsmötet avslutades med tack för visat intresse.

 

 

 

 

Vid protokollet:                                 Justeras:

 

 

 

 

/ Key Lindell /                                   / Petra Lindell /                            / Thomas Lindell /