Protokoll fört vid Ågesta OK´s konstituerande styrelsemöte i Sköndal torsdagen den 25 januari 2001.

 

 

 

 

Närvarande: Rune Tjörnfors, Petra Lindell, Key Lindell, Leif Johansson och suppleanter
                      Thomas Lindell, Örjan Kampegård. (6)

 

 

 

§38.    Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Rune Tjörnfors som hälsade styrelsen välkommen.

 

§39.    Styrelsens konstituerande. Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande:
Ordförande Rune Tjörnfors vald på årsmötet
Kassör Petra Lindell
Sekreterare Key Lindell.

 

§40.    Firmateckning. Till firmateckning för Ågesta OK är enligt fastställda stadgar: Ordförande och kassören var för sig. Vilket innebär att ordförande Rune Tjörnfors och kassören Petra Lindell tecknar föreningens firma var för sig.

 

§41.    Övriga arbetsuppgifter. Till webmaster utsågs Thomas Lindell. Till klubbdesigner och beställare utsågs Leif Johansson.

 

§42.    Mötets avslutning. Mötet avslutades med tack för visat intresse.

 

 

 

 

Vid protokollet                                                     Justeras

 

 

 

 

/ Key Lindell /                                                      / Rune Tjörnfors /