Protokoll fört vid Ågesta OK´s styrelsemöte i Skogås torsdagen den 6 december 2001.

 

 

 

 

 

 

 

Närvarande: Rune Tjörnfors, Petra Lindell, Key Lindell, Leif Johansson, Örjan Kampegård. (5)

 

 

§89. Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Rune Tjörnfors som hälsade styrelsen välkommen.

 

§90. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.

 

§91. Föregående protokoll. Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

 

§92. Rapporter och Skrivelser. Bingolotto, slutredovisningen för våren 2001 har kommit. Utfall 14.51 kronor/lott, 1.51 kronor/lott mer än planerat.

 

§93. Ekonomi. Ekonomin mycket god. Kassörens rapport godkändes.

 

§94. Rapport från ordförandekonferens. Ordförandekonferensen avhölls på StOF i Solna 19 november. 21 klubbar var representerade av 40 möjliga. Vilt och markfrågor diskuterades. Södra delen av Ågestaområdet, söder om Kvarnsjön, kan komma att naturskyddas pga av sin biologiska särart med sällsynta småkryp.

 

§95. Rapport från Bosön. Diskussioner om klassiska tävlingar kontra stortävlingar. Det dominerande antalet tävlingar under 2001 var kortdistanstävlingar och i många fall i de arrangerade klubbarnas närområden. Man ansåg att detta hämmar utvecklingen av bra orienterare. En orsak är att klubbarna ej orkar med både 25-manna, 10-mila, SCC med flera tävlingar och samtidigt klassiska tävlingar. Ett förslag framfördes om att ge ett extra bidrag till de klubbar som arrangerar klassiska tävlingar.

Väsby OK blev utsedd till årets bästa arrangerande klubb.          

 

§96. Nya medlemmar. Sören Olsson har sökt medlemskap. Ansökan beviljades.

 

§97. Ostjakten. Ostjakten 18 december, 5 st anmälda från Hammarby orienteringssektion. Bankontrollant är Anders Kärrström. Kontrollerna kommer att utgöras av tävlingsmässiga reflexstavar, stiftklämmor och orienteringsskärmar. Ny e-post för ostjakten: ostjakten@agestaok.com, dessa brev vidaresänds till Leif.

 

§98. Reflexslingorna. Nästan alla reflexslingor kartlagda och skall sedan märkas ut med olika färger på reflexerna.

 

§99. Nästa styrelsemöte. Nästa styrelsemöte blir torsdag 17 januari 2002, klockan 19.00 hos Rune i Sköndal.

 

§100 Årsmöte. Årsmötet bestämdes till torsdagen 28 februari 2002, klockan 19.00 hos Leif.

 

§101 Övriga frågor. 6 st anmälda till O-ringen 2002. Lösenordet till medlemssidan skall bytas vid nyåret och meddelas alla medlemmar i klubben via e-post.

 

§102 Mötets avslutning. Mötet avslutades med tack för visat intresse.

 

 

Vid protokollet                                                 Justeras

 

 

 

 

/ Key Lindell /                                                   / Rune Tjörnfors /