2000-09-27

                   Stadgar för Ågesta Orienteringsklubb. (Ågesta OK)

                                  Gällande fr.o.m. 2000 – 09 – 27

 

 

                Stadgar för Ågesta Orienteringsklubb (Ågesta OK) som är en ideell förening med      

                Farsta i Stockholms Kommun.

 

                Stadgarna fastställda vid bildandet den 27 september 2000.

 

Allmänna bestämmelser

 

1 §           Ändamål

               

                Ågesta OK skall bedriva orientering och träning och jämte därmed samman-

                hängande friluftsliv

 

2  §          Sammansättning.

 

                Ågesta OK skall bestå av de fysiska personer som upptagits i klubben som

                medlemmar.

 

3  §          Tillhörighet

 

                Ågesta OK är medlem i Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) och därigenom

                ansluten till  Svenska Riksidrottsförbundet (RF)

                Ågesta OK tillhör dessutom Stockholms Orienteringsförbund (StOF) . Klubben är

                skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av

                överordnat idrottsorgan.

 

4  §          Beslutande organ.

 

                Ågesta OK:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.         

 

5  §.         Firmateckning

 

                Ågesta OK:s firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

6  §          Verksamhetsår- och räkenskapsår

 

                 Ågesta OK:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m.

                 31 december.

 

7   §          Stadgetolkning m m

 

                 Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte

                 är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I bråds-

                 kande fall får frågan avgöras av styrelsen.

                 Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i klubben att i fråga om tillämpning 

                 av dessa stadgar inte väcka talan i allmän domstol.

                

 

 

8  §           Stadgeändring

 

                 För ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med minst 2/3 av de avgivna

                 rösterna. Förslag till ändring av stadgarna  får skriftligen avges av såväl medlem

                som av styrelsen.

 

 

 

9   §         Upplösning av Ågesta OK

 

                För upplösning av klubben krävs beslut på årsmöte.  Beslut om upplösning kan inte

                fattas om minst fem medlemmar är däremot.

                I beslut om upplösning av klubben skall anges dels att klubbens tillgångar skall gå

                till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta klubbens handlingar

                mm. skall arkiveras. 

                Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet,

                samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart till-

                ställas Svenska Orienteringsförbundet (SOFT).

 

Klubbens medlemmar.

 

 

 

10 §         Medlemskap

 

                Medlemskap beviljas av styrelsen.

                Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kan 

                antas motarbeta klubbens ändamål eller intressen. 

                Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

 

 

11 §         Utträde

 

                Medlem som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen

                och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

                 Medlem som inte har betalt medlemsavgift för två på varandra följande  verk-

                 samhetsår får anses ha begärt utträde ur klubben. Medlemskapet upphör i sådant

                 fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12 §         Uteslutning m m

 

                 Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att denne har för-

                 summat att betala av klubben beslutade avgifter, motarbetat klubbens verksamhet

                 eller ändamål, eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.

                 Beslut om uteslutning skall fattas av klubbens styrelse och får av den berörde över-

                 klagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

13 §          Medlems rättigheter och skyldigheter.

 

                 Medlem

-         har rätt att delta i sammankomster som anordnas för klubbens medlemmar

-         har rätt till information om klubbens angelägenheter

-         skall följa klubbens stadgar och beslut som fattas av klubbens organ samt följa

i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

-         har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av

      klubben,

-         skall betala medlemsavgift senast den 1 mars samt de övriga avgifter som beslutas av klubben.

 

14 §          Deltaga i den idrottsliga verksamheten

 

                  Medlem har rätt att deltaga i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som

                  är vedertagna inom orienteringsklubbar och på samma villkor som gäller för

                  övriga medlemmar.

                 

                 

 

Årsmöte och extra årsmöte

 

15 §           Tidpunkt, kallelse

 

                  Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, hålls före februari månads ut-

                  gång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

                  Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast en månad före mötet tillställas med-

                  lemmarna med vanlig post. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragnings-

                  lista anslås på Ågesta OK:s ”Hemsida”. Har förslag väckts om stadgeändring ,

                  upplösning av  klubben eller annan fråga av väsentlig betyelse för klubben eller 

                  dess medlemmar, skall det anges i kallelsen.

                  Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan

                  med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande

                  skall finnas tillgängliga enligt hänvisning på årsmöteskallelsen  senast en vecka

                  före årsmötet.

 

16 §          Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

 

                 Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

                 Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

                 Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

17 §          Rösträtt samt yttrande- och förlagsrätt på årsmötet

 

                 Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst

                 18 år har rösträtt på mötet.

                 Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

                 Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

18 §          Beslutsförhet

 

                 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är  när-

                 varande på mötet.

 

19 §          Beslut och omröstning.    

 

                 Beslut fattas med bifallsrop eller om så begäres  efter omröstning. Med undantag 

                 för de i 8§ första stycket och 9§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor

                 med enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

                 Val avgör genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som

                 erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller

                 sig till antalet avgivna röster.

                 För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än

                 hälften antalet avgivna röster.

                 Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske

                 slutet.

                 Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds

                 av ordföranden vid mötet. Vid val skall vid lika röstetal lotten avgöra.

                 Beslut bekräftas med klubbslag.

 

20 §         Valbarhet  

 

                 Valbar till styrelsen och valberedning är röstberättigad medlem av Ågesta OK.

 

21 §         Ärenden vid årsmöte

 

                 Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:

1.      Fastställande av röstlängd för årsmötet.

2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.      Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.      Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.

5.      Fastställande av föredragningslista.

6.      a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det

      för det senaste räkenskapsåret.

7.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.      Fastställande av medlemsavgifter.

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det

kommande verksamhetsåret.

11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.  Val av

a)      klubbens ordförande för en tid av ett år;

b)      halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år;

c)      suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en

tid av två år;

                                    d)   två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får

                                          inte styrelsens ledamöter delta.

                                    e)   tre ledamöter i valberedning för en tid av ett år, av vilka en utses

                                          till ordförande;

f)        beslut om val av ombud till StOF.

13.  Övriga fråga

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får inte fattas om den inte är med i kallelsen till mötet.

 

 

 

22 §          Extra årsmöte

 

                 Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

                 Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 av

                 klubbens medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och

                 innehålla skälen för begäran.

                 När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa

                 sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med för-

                 slag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast

                 sju dagar före mötet med vanlig post. Vidare skall kallelsen med förslag till före-

                 dragningslista upptagas på Ågesta OK:s ”Hemsida”.

                 Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om

                 rösträtt och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§.

 

Revisorer

 

23 §          Revision

 

                 Revisorer har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och

                 styrelseprotokoll och övriga handlingar.

                 Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 1 månad före års-

                 mötet.

                 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste

                 verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisions-

                 berättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

Styrelsen.

 

24 §          Sammansättning

 

                 Styrelsen består av ordförande samt 4 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av

                 kvinnor och män.

                 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter.

                 Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turord-

                  ning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe

                 enligt samma turordning för tiden t.o.m. nästkommande årsmöte.

                 Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt

                 men kan av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

 

25 §          Styrelsens åligganden

 

                 När årsmöte inte är samlad är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för

                 klubbens angelägenheter

 

26 §          Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

 

                 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då halva antalet ledamöter

                 begär det.

                 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet

                 är närvarande.

                 För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense

                 om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske

                 genom ombud.

                 I brådskande fall får ordförande avgöra att ett ärende får avgöras genom telefon-

                 sammanträde. Protokoll skall upprättas vid alla former av sammanträden. Protokoll

                 justeras av ordföranden och utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall

                 noteras på protokollet.